Ogólne Warunki Handlowe

I. Zakres Zastosowania OWH

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują w ofertach, zamówieniach, sprzedaży, usługach oraz dostawach realizowanych przez Dolpak.
 2. Warunki Kupującego, bądź Usługodawcy, sprzeczne z OWH Dolpak, nie są wiążące dla Dolpak, nawet jeśli zostały zawarte w zamówieniu i nie zostały zakwestionowane. Wszelkie odstępstwa od OWH wymagają pisemnego potwierdzenia przez Dolpak.

II. Definicje

 1. Sprzedający- Dolpak Anna Łukaszewicz 86-111 Gruczno, ul. Wojska Polskiego 45 NIP:253-000-98-14 REGON: 340053711
 2. Kupujący, Kontrahent, Klient – podmiot, który złożył zamówienie zakupu/ dostawy towaru / wykonania usługi przez Dolpak.
 3. Towar – szeroko rozumiany produkt oferowany przez Dolpak
 4. Usługa – cięcie papieru według życzenia Kupującego; arkuszowanie, laminowanie, drukowanie oraz inne usługi związane z działalnością Dolpak i będące w ofercie firmy.
 5. Zamówienie – pisemne oświadczenie złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania Kupującego, zawierające wolę zawarcia umowy handlowej.
 6. Faktur Pro forma – pisemna forma potwierdzenia przyjęcia zamówienia, obrazująca ostateczną fakturę końcową, nie będąca dokumentem księgowym.
 7. Kredyt Kupiecki – Kwota brutto, uwzględniająca wartość transakcji z danym kontrahentem, przy odroczonym terminie płatności. Wysokość Kredytu Kupieckiego oraz jego warunki, określane są dla każdego Kontrahenta, uwzględniając terminowość płatności oraz wolumen zamówień.

III. Zamówienia, ceny

 1. Zamówienia składane są wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, kurier) z uwzględnieniem asortymentu, którego dotyczą, jego ceny oraz warunków płatności.
 2. Warunkiem ważności zamówienia jest pisemne potwierdzenie przyjęcia do realizacji, wystawione przez Dolpak.
 3. Kupujący składa zamówienie po zapoznaniu się z parametrami technicznymi produktu oraz na życzenie, po zatwierdzeniu „próbki” towaru.
 4. Wszystkie podane ceny są cenami netto, doliczyć należy podatek VAT.
 5. Za wymagany termin zapłaty za zakupiony towar/ usługę, uważa się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego, podany na fakturze zakupu lub fakturze pro forma.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia, jeśli Kupujący nie wywiązał się z terminowych płatności za poprzednie zakupy/usługi. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku braku płatności za wykonaną sprzedaż/ usługę danego Kontrahenta, bez obowiązku wypłaty odszkodowania na rzecz Kupującego.
 7. W przypadku opóźnienia płatności, Dolpak może naliczać ustawowe odsetki z tego tytułu oraz dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

IV. Dostawa i zakres odpowiedzialności

 1. Terminy dostaw są umowne. Dolpak ma prawo dostarczyć towar w partiach, które mogą zostać zafakturowane na podstawie faktur częściowych.
 2. Dostawa odbywa się z magazynu Dolpak, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego z momentem załadunku na dany środek transportu.
 3. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności ilościowo/jakościowej Towaru z zamówieniem bezpośrednio po jego odbiorze. W przypadku braków ilościowych lub szkód, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia przy udziale Przewoźnika.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do różnic ilościowych w zamówieniu, związanych z uwarunkowaniami technicznymi +/ - do 15 %.
 5. W przypadku pozostawienia towaru bez odbioru w magazynie Dolpak, Kupujący zostanie obciążony kosztami magazynowania zamówionego towaru. Koszt magazynowanie będzie podlegał ustaleniom, opartym na wielkości towaru oraz czasie zajmowania powierzchni magazynowej.

V. Odstąpienia

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, jak również w związku z modyfikacją złożonego zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Dolpak przy realizacji zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący złożył zamówienie na tzw. zapas magazynowy do wywołania, zobowiązany jest do odebrania oraz uregulowania należności za całość przygotowanego towaru, nawet w przypadku rezygnacji z dalszej współpracy. W przypadku zwłoki z odbiorem towaru, wystawiona zostanie faktura na pozostałą ilość Towaru, wraz z kosztami magazynowania.

VI. Reklamacje i zwroty

 1. Zwroty towaru nie będą przyjmowane, gdyż towar jest każdorazowo przygotowywany dla danego Klienta, według jego wytycznych. W przypadku wyjątku, w którym Dolpak wyrazi zgodę na przyjęcie zwrotu towaru, musi on znajdować się w oryginalnym opakowaniu oraz odbędzie się na koszt Kupującego.
 2. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem, bezpośrednio po dostawie towaru.
 3. W przypadku reklamacji danego towaru, kupujący jest zobowiązany zgłosić uwagi na piśmie, w ciągu 5 dni od otrzymania towaru, wraz ze wskazaniem wykrytych wad.
 4. Reklamowany towar Kupujący dostarczy do magazynu Dolpak na swój koszt.
 5. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeśli Towar został zużyty w całości lub częściowo.
 6. Reklamowany Towar musi posiadać oryginalne oznaczenia i etykiety, stosowane przez Dolpak – w celu identyfikacji. W przypadku braku etykiet- reklamacja nie zostanie uwzględniona.
 7. Dolpak nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru, powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania oraz magazynowania.
 8. Towary uznane za wadliwe, będą wymienione oraz wysłane do Kupującego na koszt Sprzedającego, w terminie do 30 dni.

VII. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Dolpak nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru, powstałe na skutek niewłaściwego wykorzystania produktu, ze względu na jego właściwości, przeznaczenie i właściwości techniczne.
 2. Kupujący ponosi odpowiedzialność wyboru właściwego produktu do swojego zastosowania.
 3. Dolpak nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe dobranie produktu do zastosowań Kupującego.
 4. Dolpak nie ponosi odpowiedzialności za Towar przekazany do wykonania usługi, jeżeli jego parametry są niezgodne z podaną specyfikacją techniczną.
 5. Dolpak nie ponosi odpowiedzialności za wykonaną usługę, jeżeli Towar zostanie przekazany do dalszego przetwórstwa, w wyniku którego zostaną zmienione parametry oraz właściwości produktu.
 6. Dolpak nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeśli został to spowodowane na skutek działania siły wyższej.
 7. W każdym wypadku odpowiedzialność Dolpak wobec Kupującego jest ograniczona do wysokości wystawionej faktury netto, będącej przedmiotem umowy. Ponadto, w każdym wypadku wyłączona jest odpowiedzialność Dolpak za szkody związane z utratą przychodów. Wyłącza się również odpowiedzialność za szkody pośrednie, które powstały bez wyłącznej winy Dolpak, w tym za produkty pakowane w oferowany przez Dolpak Towar.

VIII. Gwarancje

 1. Dolpak udziela 12 miesięcznej gwarancji na oferowane Towary, wyłączając inne pisemne ustalenia. Towar podlega gwarancji, jeśli jest właściwie przechowywany: Zadaszone pomieszczenie zamknięte w temp. 5-20 ºC , z dala od źródeł światła oraz ciepła.
 2. Dolpak zaświadcza, iż posiada niezbędny park maszynowy oraz wiedzę techniczną do wykonania Towarów oraz Usług, które są przedmiotem oferty.
 3. Towary opuszczające magazyn Dolpak, są zapakowane ze starannością oraz należytą dbałością o ich właściwe zabezpieczenie podczas transportu.
 4. Dolpak wystawia na życzenie Kupującego wymagane atesty oraz specyfikacje, wyłącznie do zakupionej partii towaru.

VII. Poufność

 1. Strony zobowiązują się do utrzymania tajemnicy dotyczącej ustaleń handlowych oraz informacji technicznych, uzyskanych wskutek relacji handlowej oraz oświadczają, iż nie będą przekazywać ich osobom trzecim.
 2. Wszelkie udostępniane przez strony dokumenty, próbki, wzory oraz pozostałe materiały dotyczące stosunku handlowego, objęte są tajemnicą handlową i nie mogą w żadnym razie zostać udostępnione osobom nieupoważnionym.

IX. Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższymi OWH zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu pomiędzy Dolpak, a Kupującym, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Dolpak.